Polityka prywatności „Położna uRodziny – Daria Gralik”

I. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności działalności nierejestrowej „Położna uRodziny – Daria Gralik”, prowadzonej na podstawie ustawy o Prawie Przedsiębiorców z 26 stycznia 2018 r. (dalej: Położna uRodziny). Polityka prywatności Położna uRodziny (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów, klientów i użytkowników serwisu www należącego do Położna uRodziny tj. www.poloznaurodziny.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do Położna uRodziny lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe w związku z wykonywaniem bieżących zleceń, zgłoszeniami uczestnictwa w wydarzeniach, konkursach, zgłoszeniami uczestnictwa na kursy szkoły rodzenia, spotkania edukacyjne, spotkania poporodowe itd. oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

II. POJĘCIA UŻYTE W NINIEJSZEJ POLITYCE

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Położna uRodziny przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Użytkownik – użytkownik serwisu, uczestnik kursu, osoba zadająca pytanie poprzez formularz kontaktowy/lub zadająca pytanie w serwisach należących do Położna urodziny (tj. www.facebook.com/poloznaurodziny, instagram/polozna_urodziny), osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w kursach szkoły rodzenia, konkursach, spotkaniach edukacyjnych, spotkaniach poporodowych; uczestnik wydarzeń, przedstawiciel klienta, osoba odwiedzająca strony należące do Położna uRodziny.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez Położna uRodziny drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, serwisów należących do Położna uRodziny tj: wysyłanie zapytania i danych poprzez formularz zgłoszeniowy lub inne serwisy należące do Położna uRodziny, zgłoszenie uczestnictwa w kursach, konkursach, zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniach, spotkaniach edukacyjnych i poporodowych.

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podając swoje Dane osobowe na stronie www.poloznaurodziny.pl lub przekazując je bezpośrednio w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Położna uRodziny w sposób opisany w niniejszej Polityce.

IV. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych Położna uRodziny, w szczególności w związku z przeprowadzaniem kursów szkoły rodzenia, prowadzeniem warsztatów, spotkań edukacyjnych, spotkań poporodowych, przyjmowaniem zapisów na wydarzenia, korzystaniem z innych usług zawartych na stronie internetowej jest właściciel Położna uRodziny lub pracownik delegowany przez Położna uRodziny do wykonywania tego zadania w imieniu firmy.

V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych w tym informacji np. o zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez Położna uRodziny, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
W przypadku przesyłania newsletterów i informacji o wydarzeniach podstawą prawną jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO)
Zgoda na przesyłanie Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażana jest przez Użytkowników niezależnie i odrębnie.
Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu, odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy lub przez media społecznościowe oraz w celu ustalenia terminu wykonania usługi w przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w kursie szkoły rodzenia, spotkaniach edukacyjnych, spotkaniach poporodowych poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi lub w celu ustalenia terminu wykonywania usługi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
Organizacji i przeprowadzania konkursów przez Położna uRodziny.
W przypadku konkursów podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa zleceń m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
Zawarcia oraz realizacji warunków umów między Położna uRodziny, a Klientem,

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Pestka i Ogryzek:

Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
Prawo do przenoszenia danych,
Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Położna uRodziny rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji:

Cele przetwarzania Danych Osobowych;
Kategorie Danych Osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) dane mogą być przekazane;
Informacje o prawie do żądania od Położna uRodziny sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;
Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Przesyłając zapytanie, zgłaszając się na kurs szkoły rodzenia, spotkania edukacyjne, spotkania poporodowe lub inne wydarzenia organizowane przez Położna uRodziny Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o oferowanych produktach i usługach Położna uRodziny, w tym np. newsletterów, zaproszeń na wydarzenia. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad określonych w rozdziale VI niniejszej Polityki.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU WARSZTATÓW, KURSÓW SZKOŁY RODZENIA

Jednym z obszarów działalności Położna uRodziny są kursy szkoły rodzenia, spotkania edukacyjne, spotkania poporodowe, warsztaty dla klientów Położna uRodziny oraz każdej zainteresowanej osoby. W związku z tym Położna uRodziny będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników zgłaszających uczestnictwo w wyżej wymienionych kursach i spotkaniach, w zakresie niezbędnym do realizacji spraw z nimi związanych.

IX. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Położna uRodziny wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników Położna uRodziny.

Położna uRodziny jest uprawniona do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

X. COOKIES

Położna uRodziny oświadcza, że na stronie www.poloznaurodziny.pl i innych należących do Położna uRodziny używamy cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.
Pliki Cookies używane na stronie internetowej www.poloznaurodziny.pl i innych należących do Położna uRodziny mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Rodzaje wykorzystywanych przez Położna uRodziny plików cookies:

„Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
„Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
„Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.
Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.


XI. ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.poloznaurodziny/polityka-prywatnosci.